Overeenkomst en Algemene Voorwaarden Pluform

Pluform is onderdeel van eCoachPro (eCP) en is gevestigd te Tilburg, Stationsstraat 24-01, 5038 ED Tilburg, Nederland ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 17.215.063.

Pluform behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Pluform is een cliëntvolg- en begeleidingssysteem waar Klanten en Gebruikers gebruik van kunnen maken. (SaaS: Software as a Service).
 2. Klant is de persoon of de organisatie die een overeenkomst met Pluform is aangegaan.
 3. Gebruiker betreft iedereen die gebruik maakt van Pluform. Gebruikers bestaan uit Klanten en uit mensen die door de Klant zijn gerechtigd van Pluform gebruik te maken.
 4. Overeenkomst betreft de overeenkomst tussen Pluform en Klant, waar deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.
 5. Licentie is een afgenomen product door Klant, betreffende verleende toegang van Pluform aan Klant voor het platform voor online begeleiding, met gebruik van in de Licentie gespecifieerde functionaliteiten.
 6. Dienst betekent de in deze Algemene Voorwaarden beschreven werkzaamheden, services, activiteiten en diensten van Pluform.
 7. Derden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan.

Artikel 2. Geldigheid algemene voorwaarden

 1. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pluform en een Klant waarop Pluform deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Diensten van derden. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pluform waarbij derde partijen worden betrokken voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Schriftelijke overeenkomsten. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Inkoop- en andere algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Nietigheid bepalingen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Pluform en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. Verwerkersovereenkomst, privacystatement en ICT-office voorwaarden. Net zoals de Algemene Voorwaarden zijn ook integraal onderdeel van de Overeenkomst: de Verwerkersovereenkomst die wordt gesloten tussen Klant en Pluform en het Privacystatement. Pluform verwerkt namelijk persoonsgegevens in opdracht van Klant. Voor businesslicentieklanten gelden tevens de ICT-office voorwaarden die zijn verstrekt bij de offerte. Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen deze documenten, zijn deze Algemene Voorwaarden leidend.

Artikel 3. Voorwaarden omtrent Overeenkomst

A. Diensten

 1. Totstandkoming overeenkomst. De Overeenkomst tussen Pluform en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant akkoord heeft gegeven op de Overeenkomst door bij zijn eerste keer inloggen in Pluform een vinkje te zetten bij de tekst “Ik ga een overeenkomst aan met Pluform en ga akkoord met de Algemene Voorwaarden, Gebruikersvoorwaarden, Privacystatement en Verwerkersovereenkomst”. Indien de Klant een offerte heeft getekend, zal de Overeenkomst tussen Pluform en Klant ingaan op de datum die door de Klant op de getekende Offerte is gezet.
 2. Gebruik van Diensten. Pluform zal aan de Klant en zijn/haar Gebruikers SaaS Diensten leveren. De Klant zal volgens instructies en redelijke aanwijzingen vanuit Pluform gebruik maken van de dienstverlening. Om de Klant op weg te helpen in het gebruik van Pluform, stuurt Pluform enkele berichten naar de klant met tips en informatie. De Klant zal verdere instructies en aanwijzingen leveren aan Gebruikers die via de Klant gebruik maken van Pluform. Pluform mag voor Gebruikers de toegang tot het online platform opschorten of intrekken als Pluform van mening is dat de Gebruiker ongepast gebruik maakt van de diensten of de instructies en aanwijzingen schendt.
 3. Materialen. De Klant heeft beschikking over de juiste materialen (zoals computer en internetverbinding) opdat Pluform de Diensten in deze Overeenkomst kan leveren aan de Klant. Pluform is niet verantwoordelijk voor de (kwaliteit van) de internetverbinding van de Klant of Gebruiker.

B. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Inzicht en vermogen. Pluform zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Derden. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pluform het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door Derden.
 3. Gegevensverstrekking van Klant aan Pluform. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pluform aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Pluform worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pluform zijn verstrekt, heeft Pluform het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 4. Schade. Pluform is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pluform is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Pluform kenbaar behoorde te zijn.
 5. Bereikbaarheid Pluform. Pluform streeft naar een 24-uurs bereikbaarheid van de Pluform website maar kan deze niet zeven dagen per week 100% garanderen.
 6. Wijzigen functionaliteiten. Pluform kan functionaliteiten van de Pluform website op iedere gewenst moment naar eigen inzicht wijzigen.

C. Licenties, tarieven en betaling

 1. Betaalde Licenties. De looptijd van een betaalde licentie kent een minimale duur van een (1) jaar en betaling geschiedt middels een jaarfactuur.
 2. Gratis licenties. Klanten kunnen tevens gebruik maken van gratis proeflicenties binnen Pluform, nl. de 30-dagen proeflicentie. Deze gratis licenties zijn bedoeld voor nieuwe Klanten die nog onbekend zijn met het product. Zij zijn niet te gebruiken in combinatie met andere acties. Daarnaast is per organisatie slechts 1 gratis proeflicentie te gebruiken.
 3. Wijziging licenties. Pluform behoudt zich het recht voor om de Licenties te wijzigen, annuleren, of licentiekosten te verhogen of te verlagen. Voor betalende klanten die reeds een Licentie hebben afgesloten gaan de nieuwe tarieven gelden bij afloop van de huidige licentie-periode.
 4. Persoonsgebonden. Pluform Licenties zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 5. Verlengen en opzeggen. Gratis licenties lopen automatisch af na 30 dagen en worden niet automatisch verlengd. Betaalde licenties worden stilzwijgend verlengd met 12 maanden. Opzeggen van een betaalde licentie kan per brief of e-mail en dient minimaal een kalendermaand voor het aflopen van de Licentieperiode te gebeuren.
 6. Aanbiedingen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De prijzen op de website, in de genoemde aanbiedingen en in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

D. Aansprakelijkheid

 1. Voor schade als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid. De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van Pluform en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Pluform kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van Pluform is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Pluform, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en website van Pluform aangeboden informatie.
 2. Voor inhoud materialen. Voor de inhoud van materialen die door Klanten op of via de website worden geplaatst is Pluform niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor Gebruiker dient altijd door Gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Pluform is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van Pluform voor Gebruiker.
 3. Risico na levering. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze aan Klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Klant of van een door Klant aan te wijzen derde worden gebracht.

E. Opschorting en ontbinding

 1. Bevoegdheid tot opschorting of ontbinding. Pluform is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de Overeenkomst Pluform ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  4. Voorts is Pluform bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pluform op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Pluform de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 3. Pluform behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

F. Overmacht

 1. Definitie overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pluform geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pluform niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Pluform worden daaronder begrepen.
 2. Verplichtingen bij overmacht. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Pluform heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pluform zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Opschorting verplichtingen bij overmacht. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Separaat declareren. Voor zover Pluform ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pluform gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

G. Privacy

 1. Persoonsgegevens. Pluform zal de persoonsgegevens van de Klant en Gebruiker vertrouwelijk behandelen. Pluform verkoopt aan niemand persoonlijke informatie.
 2. Doel gegevensverwerking. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Pluform kunnen nakomen van de Overeenkomst die met de Klant is aangegaan. Voor uitgebreide informatie verwijst Pluform naar de Verwerkersovereenkomst die tussen Pluform en Klant is afgesloten.
 3. Privacybeleid en –reglement. Voor uitgebreide informatie verwijst Pluform naar het Privacybeleid en Privacyreglement van Pluform.

Versie 10 - 1 februari 2021