Gebruikersvoorwaarden Pluform


Artikel 1. Gebruiksregels

Alle Gebruikers dienen:

 1. In overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
 2. Alle toepasselijke gedragscodes na te leven;
 3. De eventueel door Pluform te verstrekken instructies na te leven;
 4. Bekend te zijn met het Privacystatement van Pluform;
 5. de Gebruikersvoorwaarden van Pluform te lezen en te accorderen.

Alle Gebruikers dienen zich te onthouden van:

 1. Het gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
 2. Het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en websites van Pluform heeft verkregen; het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van Pluform;
 3. Het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
 4. Het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Artikel 2. Garanties

 1. Garanties van Pluform aan Gebruikers. Pluform garandeert aan de Gebruikers dat:
  (1) de Diensten worden geleverd door personeel dat gekwalificeerd en getraind is en zorgvuldig te werk gaat; (2) Diensten worden verleend met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving;
  (3) Pluform zich inzet om de Diensten worden uitgevoerd zoals beschreven in de Overeenkomst met de Klant; (4) Als Pluform in gebreke blijkt, herstelt Pluform het gebrek zo snel mogelijk, onverminderd wat verder in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Garanties van Gebruiker aan Pluform. Gebruiker garandeert Pluform op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid en –reglement van Pluform.
 3. Garanties van Klant aan Pluform. Klant garandeert aan Pluform, naast de Garanties van Gebruiker aan Pluform, dat hij beschikt over de bekwaamheid en bevoegdheid om de verplichtingen naar Pluform toe onder de Overeenkomst na te komen.

Artikel 3. Klachten en geschillen

 1. Melden klachten. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Pluform. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pluform in staat is adequaat te reageren.
 2. Actie Pluform. Indien een klacht gegrond is, zal Pluform de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Bij klachten waar Pluform en Gebruiker niet gezamenlijk uitkomen, kan Gebruiker dit melden bij de klachten- en geschillencommissie van Pluform. De rechter in de vestigingsplaats van Pluform is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Pluform het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen enkel een beroep op de klachten- en geschillencommissie, en in uiterlijk geval de rechter, doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 4. Rechten en intellectueel eigendom

 1. Pluform behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor, zover deze rechten niet berusten bij Derden (coaches) van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van Pluform.
 2. Intellectueel eigendom. Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Pluform op de inhoud van de internetdiensten en websites van Pluform, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, en van alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ook als het product een bewerking of veredeling van iets van de internetdiensten of websites van Pluform betreft.

Versie 10 - 1 februari 2021